Головна » Файли » Мої файли

Статут ДНЗ
27.11.2017, 14:10

7. Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками освітнього процесу в дошкільному закладі є:

- діти дошкільного віку, завідувач дошкільного закладу, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання, музичні керівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

преміювання, грамоти Міністерства освіти і науки, Головного управління освіти і науки, Почесний знак «Відмінник освіти України», грамоти та подяки відділу освіти Миргородської міської ради, інші державні нагороди.

7.3. У сфері дошкільної освіти дитина має права на:

 • безпечні та нешкідливі для її здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства, приниження гідності;
 • здоровий спосіб життя.
 • 7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі в установленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • в разі відсутності дитини в дошкільному закладі протягом 3 днів надати довідку про стан здоров'я дитини.
 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

 • вільно вибирати педагогічно доцільні форми, методи та засоби роботи з дітьми;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • отримувати соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонено законодавством;
 • позачергову атестацію на отримання відповідної категорії та педагогічного звання;
 • захищати професійну честь та власну гідність.
 • 7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • виконувати цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, посадові обов’язки, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність кожної дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;
 • брати участь у роботі Педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • співпрацювати з сім’єю вихованця дошкільного навчального закладу з питань навчання і виховання дитини;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва.

7.10. Педагогічних та інших працівників приймає на роботу до дошкільного навчального закладу його керівник.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного та психічного здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди один раз на півроку, та раз на рік кабінет інфекційних захворювань платно.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка проводиться, як правило, раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930 та наказу № 1473 від 20.12.2011 р. «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за 14/20327

7.14. Працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов Колективного договору або за результатами атестації (для педагогічних працівників) не відповідають посаді, яку обіймають, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснює відділ освіти Миргородської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач, який призначається і звільняється з посади керівником відділу освіти Миргородської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.3. Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;
 • контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на конференціях колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізвиховання, музичний керівник, медичний працівник. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного навчального закладу. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.5. Педагогічна рада закладу:

 • оцінює результативність реалізації Державної Базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;
 • розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;
 • визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;
 • ухвалює рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;
 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
 • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.
 • Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • обговорюють Статут дошкільного закладу, зміни і доповнення до нього;
 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їхніх повноважень;
 • заслуховує звіт керівника, голова ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дає їй оцінку таємним або відкритим голосуванням;
 • розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської роботи дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи та розвитку дошкільного навчального закладу.
 • 8.6. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання про матеріальні цінності.

9.2. Дошкільний заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах передбачених чинним законодавством, Положенням про дошкільний заклад, установчими документами.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • засновника;
 • місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.
 • 10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для здійснення освітньої діяльності згідно із законодавством.
 • 10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

10.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних осіб.

10.6. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом.

11. Міжнародне співробітництво дошкільного закладу

Заклад відповідно до чинного законодавства може укладати угоди, договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

12. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

12.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевим органом – відділом освіти Миргородської міської ради.

12.3. Зміст, форми та періодичність контролю, що не стосується освітнього процесу встановлює засновник дошкільного закладу.

13. Реорганізація або ліквідація навчального закладу.

13.1. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Погоджено на зборах трудового колективу Протокол № 1 від 19 вересня 2016р.

Категорія: Мої файли | Додав: гуртова
Переглядів: 59 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: