Головна » 2018 » Червень » 14 » Звіт завідувача 2018 (частина ІІ)
09:01
Звіт завідувача 2018 (частина ІІ)

3. Психологічна служба ДНЗ.

Психологічну службу ДНЗ здійснює практичний психолог Бешта Вікторія Віталіївна.

Протягом 2017-2018 навчального року робота психолога велася відповідно до Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

З метою вирішення поставлених завдань на 2017-2018 навчальний рік робота велась за основними напрямками психологічної служби ДНЗ.

 • Психодіагностична робота
 • Консультаційна робота
 • Розвивальна робота
 • Психологічна просвіта
 • Організаційно-методична робота

Психодіагностична робота залежно від поставленого завдання, специфіки методик та індивідуальних особливостей досліджуваних ділилась на індивідуальну і групову, включала в себе:

1) Діагностику процесу адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу, яка складалася з

- спостереження за поведінкою новоприбулих дітей під час ігор, занять, прогулянки;

- визначення самопочуття дитини у групі (шляхом спостережень, спеціальних занять, індивідуальних бесід)

 

2) Визначення рівня шкільної зрілості та компонентів психологічної готовності до школи. Обстеження проводилося у квітні- травні із використанням наступних методик:

- «Виключення»

- Діагностика зорового сприймання;

- Діагностика мислення: «Четвертий зайвий»

- Тест довільної уваги «Будинок»;

- Оцінювання психологічної зрілості за тестовою бесідою.

Отримані результати свідчать про високий та достатній рівень готовності до навчання в школі.

 

3) Індивідуальна діагностика пізнавальних процесів та емоційно-вольвої сфери за допомогою психологічного інструментарію.

 

На протязі 2017-2018 навчального року також проводилась психологічна просвіта та психологічне консультування з батьками, педпрацівниками, адміністрацією дошкільного навчального закладу.

Тематика звернень з боку батьків:

 • Консультації з питань розумового розвитку дитини, її здібностей, психосоціальної зрілості, готовності до школи.
 • Допомога батькам, що вперше привели дитину в дошкільний навчальний заклад.
 • Індивідуальні консультації з особистих питань.

Індивідуальні консультації педпрацівників проводились за власним запитом, а також присвячувалися проблемам:

1. Вибір адекватного стилю взаємодії з певною дитиною.

2. Роль вихователя в адаптаційному процесі новоприбулих дітей.

3. Підбір розвивальних ігор та вправ для дітей.

4. Допомога вихователям у налагодженні контактів з батьками.

 

Отже, метою співпраці практичного психолога з педагогічним колективом ДНЗ, було підвищення рівня психологічної компетентності, підтримка зацікавленості до вивчення кожної дитини.

 

Психологічна просвіта в ДНЗ проводилася у такій формі:

відібраний і опрацьований матеріал розміщувався в

- групових батьківських куточках,

-куточку психолога, щоб батьки могли ознайомитися з ним, чекаючи дитину.

Щоб спонукати цікавість батьків, інформація викладалася в доступній формі, систематично поновлювалася і присвячувалася актуальним проблемам:

-«Третій рік життя: проблеми взаємодії дорослого і дитини».

-«Повірте у свою дитину!».

-«Чому важко першокласнику».

-«Психологічна безпека особистості дитини»

Психологічна просвіта серед педагогічних працівників проводилася індивідуально з питань, що хвилюють; та на педагогічних радах з актуальних проблем.

 

За 2017-2018 навчальний рік практичним психологом ДНЗ була проведена організаційно-методична робота, яка полягала у:

- Виготовленні психологічного інструментарію, тестових бланків, анкет.

- Укомплектування папок з робочими матеріалами. Наприклад, «Робота психолога з батьками», «Робота психолога з педпрацівниками;

- Самопідготовці: опрацювання фахової літератури, відвідування семінарів передового педагогічного досвіду ( обласний семінар «Монтессорі педагогіка – освіта для життя: інтеграція методики в освітній процес закладу дошкільної освіти»);

- Постійній участі у методичній роботі дошкільного закладу, виступах на педагогічних нарадах, відвідування семінарів практичних психологів та методичних об'єднань.

З метою створення психологічно сприятливої атмосфери в групі та регулювання емоційного стану дітей практичним психологом ДНЗ проводилися індивідуальні та групові розвивальні заняття, психогімнастика.

З новоприбулими дітьми та дітьми молодшої групи проводились заняття для полегшення адаптації дітей на початку їхнього перебування в садочку, ігри на роззнайомлення дітей між собою, здруження колективу.

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку актуальними були розвивальні заняття на формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання, розвитку соціальної впевненості.

Отже, можна зробити висновок, що протягом вказаного періоду робота психолога ДНЗ велася регулярно, з усіх напрямків і забезпечувала належну психологічну підтримку навчально-виховного процесу, сприяла максимальному психологічному, особистісному й індивідуальному розвитку дитини; допомагала педагогічним працівникам і батькам у пізнанні дітей, усвідомленні їх індивідуальних особливостей, у підборі найбільш вдалих і ефективних методів і прийомів спілкування, що дає змогу вихованцям садочка вирости активними, оптимістичними і творчими людьми!

4. Логопедична робота ДНЗ.

Логопедичну робот>т в днз здійснює учитель - логопед Прибак В. М На початок та кінець навчального року дошкільнята були обстежені на предмет виявлення мовленнєвих вад. проведене поглиблене обстеження та уточнення мовленнєвих діагнозів вихованців.

Протягом 2017-2018 навчального року кор ек ці йно-відновлю вальна робота була спрямована на розвиток загальної моторики (корекційна гімнастика), ігрової діяльності, дрібної моторики рук та мязів пальців, розвиток міміки та мускулатури обличчя(масаж та самомасаж). Велася робота над мовним диханням, силою голосу, постановкою звуків, їх автоматизацією та диференціацією, розширенням словникового запасу, розвитком фонематичного сприймання. Була засвоєна лексико-граматична система мовлення, зв’язне мовлення, дикція та чіткість мовлення. Проводилася логоритміка, казко терапія, сміхотерапія. Систематично проводилися заняття по навчанню дітей описово- розповідальної мови за ступенем складності. Проведено відкрите заняття методичного об'єднання для вихователів міста на тему: « Комунікативна компетентність старших дошкільників».

Протягом року велася тісна співпраця з батьками та вихователями груп для ефективності подолання мовних дефектів у дітей. Учитель —логопед впроваджує в свою роботу мнемотехніку, як спосіб покращення засвоєння інформації, шляхом свідомого утворення асоціативних зв'язків за допомогою спеціальних методів та прийомів.

В перспективі на наступний рік, планується подальша робота з методами та

прийомами мнемотехніки.

 

 

 

Всього

Порушення мовлення

ЗНМ

ФНМ

ФФНМ

Заїкування

Виявлено

дітей

152

-

100

50

2

Зараховано до

логопедичного

пункту

110

 

78

зо

2

Виписано з

виправленим

мовленням

80

 

54

25

1

Виписано з

покращеним

мовленням

20

 

14

5

1

Залишено для

продовження

занять

10

 

8

2

 

Вибуло з ДНЗ

5

-

5

-

-

 

5. Освітньо-виховна робота в ДНЗ.

Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

. збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;

 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • забезпечення соціальної адаптації дітей.

Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та Статутом. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

Вихователі ДНЗ глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація дітей, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі ДНЗ залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

 

6. Правовиховна робота.

Згідно програми «Українське дошкілля» у навчальному закладі з дошкільнятами організовано такі форми правового навчання і виховання:

- бесіди на правову тематику;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- виконання програми з правового виховання

- тиждень право виховної освіти

- колективний перегляд правової освіти у старшій групі.

 

7. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що виховуються в ДНЗ проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки дітей пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування - 0

• інвалідів- 0

• чорнобильців - 1

• багатодітних – 19

• малозабезпечених – 17

. учасники АТО - 23

Діти пільгових категорій постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ДНЗ. Діти з малозабезпечених сімей, діти батьки яких є учасниками АТО щоденно отримують безкоштовне харчування у ДНЗ. Батьки дітей з багатодітних сімей сплачують за харчування у дошкільному закладі-50%

 

8. Медична робота закладу. Збереження і зміцнення здоровˈя вихованців.

За штатним розписом дошкільний заклад має 1.5 ставки сестри медичної старшої. Згідно «Санітарних правил влаштування та утримання дитячих дошкільних закладів» садок забезпечений необхідним інвентарем, меблями, які відповідають віку та зросту дітей. Дитячий садок забезпечений холодною та гарячою проточною водою. Є центральна каналізація. Харчоблок складається з наступних приміщень: підсобного приміщення для зберігання продуктів, роздягальні для працівників харчоблоку, гарячого цеху з приготування страв. На харчоблоці є необхідне обладнання: електричні плити, жарочні шафи, холодильник, електромˈ ясорубка, витяжка та кухонний посуд. Все відповідає санітарним вимогам.

Раціональне харчування передбачає обовˈязкове складання меню. Примірне двотижневе меню складається на осінньо-зимовий і весняно-літній періоди року та погоджується з санітарно-епідеміологічною службою та затверджується керівником навчального закладу. Примірне двотижневе меню складається з урахуванням забезпечення сезонними продуктами. Згідно примірного меню робиться замовлення на продукти харчування у постачальників з дотриманням термінів їх реалізації та кількості дітей в днз. Харчування дітей здійснюється відповідно до норм. Меню складає медична сестра для двох вікових груп- дітей віком до 3-х років та дітей віком від 3-х до 6-ти років відповідно до затверджених норм харчування. Згідно цього ведеться журнал обліку виконання норм харчування. Видача готових страв дозволяється тільки після зняття проби медпрацівником та відбору готової продукції. Щоденно ведеться контроль за санітарним станом комори та харчоблоку, дотриманням особистої гігієни його працівниками. Для попередження розповсюдження інфекційних та шкірних захворювань працівники харчоблоку та комірник щоденно оглядаються медсестрою на відсутність гнійничкових захворювань шкіри та ГРВІ. Питання харчування виноситься на загальні збори колективу закладу, засідання ради днз. У дитячому садку є медичний блок, який складається з медичної кімнати та ізолятора. Сестра медична старша Воловик Н.І. у своїй роботі керується наказами МОН, інструкціями та іншими нормативними актами, які стосуються охорони здоровˈя, наказами по днз. Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до річного плану.

У дитячому садочку створені умови для забезпечення оптимального рухового режиму. В наявності є музична зала та ігрові майданчики для дітей. Здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу, ігрових майданчиків і місць проведення фізкультурних занять, групових кімнат, інвентарю. Контролюється виконання температурного режиму в групах, організовується проведення прогулянок. Контролюється правильність прання білизни, перевіряється своєчасність заміни постільної білизни, рушників, гардин у групах. Контролюється своєчасне проходження медогляду персоналом з відмітками в санітарних книжках. Постійно ведеться контроль за проведенням генерального прибирання в групах з миючими засобами та періодичним проведенням дезінфекції групових кімнат. Проводиться навчальна та розˈяснювальна робота з помічниками вихователів.

Цікавими оздоровчими заходами у ДНЗ є проведення традиційного Дня здоров'я. У планах виховної роботи кожного вихователя є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру.

Переглядів: 28 | Додав: гуртова | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: