Дошкільний навчальний заклад №12 „Світлячок”

загального розвитку

Розташований по вул. Озерна, 71 в типовому приміщенні, розрахований на 240 місць для дітей віком від 1 року до 6(7) років.

Протягом навчального року в ДНЗ функціонує 9 вікових груп, в яких виховується 232 дітей, зокрема 2 групи для дітей переддошкільного віку.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом ДНЗ укомплектований повністю.

ДНЗ - це сучасне приміщення, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Кожна вікова група має свій стиль в оформленні ігрових осередків. Для повноцінного забезпечення освітньо-виховного процесу з дітьми в закладі є естетично оформлена музична зала для проведення музичних занять, святкових ранків та інших заходів, функціонує спортивний зал для фізичного розвитку, який обладнаний необхідним спортивним інвентарем.

ДНЗ працює, за програмою розвитку дитини дошкільного віку  "Українське дошкілля"

Для педагогів, які працюють в інноваційному режимі, важливе значення має вивчення педагогічного досвіду, як джерела інноваційної діяльності. Тому в ДНЗ створено інформаційний банк передового досвіду і впроваджено в освітньо-виховний процес наступні методичні розробки:

1. Використання творчої спадщини В. Сухомлинського у всебічному розвитку дитини 

2. Система сенсорного виховання в ДНЗ 

3. Організація проектної діяльності у ДНЗ творчі проекти

4. Художньо-естетичний розвиток засобами музичного виховання. Система Карла Орфа. (музичний керівник Бакуменко Л.Є.)

5. Родинне виховання у співпраці з дошкільним закладом (вихователь Скляр С.О.);

6. Використання інноваційних здоров'язберігаючих технологій в освітньому процесі.

Науково-методична проблема ДНЗ:

В ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку методична робота з педагогічними кадрами спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми: «Підвищення рівня освітніх послуг через формування акмеологічного середовища».

Проаналізувавши стан навчально-виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік, з метою підвищення якості навчання та виховання дітей педагогічний колектив дошкільного закладу в 2019-2020 навчальному році ставить перед собою такі основні завдання:

1. Удосконалювати роботу з художньо-естетичної компетентності дошкільників, розвитку їх творчих здібностей через інтеграцію образотворчої діяльності з іншими видами діяльності, впровадження сучасних технологій художньо-продуктивного циклу, активізацію творчого потенціалу педагогів та батьків, об’єднаних загальним спрямуванням по залученню дітей до мистецької культури.

2. Забезпечити впровадження комунікативно-діяльнісної технології навчання рідної мови в освітній процес, продовжувати розвивати мовлення дошкільників, формувати граматичну компетенцію, шляхом використання методів інтерактивної взаємодії, ігрової діяльності та корекційної допомоги дітям з порушенням мовного розвитку.

3. Спрямувати роботу педагогів на створення умов для збереження оптимального рухового режиму закладу, формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільника, його активної позиції щодо усвідомлення норм і правил здорового способу життя, шляхом використання сучасних методів оздоровчо-розвивального напряму.

В ДНЗ №12 «Світлячок» загального розвитку спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами на розв’язання науково-методичної проблеми: «Підвищення рівня освітніх послуг через формування акмеологічного середовища».

Напрямок роботи ДНЗ — художньо-естетичний.

Художньо-естетичний розвиток має допомогти остаточно відмовитись від методик «дозволено — заборонено» та впроваджувати педагогіку стосунків, розвивати творчі здібності дошкільників: музичні, театральні, образотворчі, хореографічні.

Завданням дошкільного закладу щодо реалізації художньо-естетичного напряму є:

- Розвивати самоактивність дитини, як головного чинника становлення суб’єктності у дошкільному віці, шляхом розвитку її самосвідомості та усвідомлення своїх набутих вмінь у спільній з дорослими художньо-естетичній діяльності.

- Формувати компетентність дитини в мистецькій діяльності: розвивати естетичне ставлення до реального світу та світу мистецтва; знайомити з творами образотворчого, музичного, театрального, хореографічного, літературного мистецтва; вчити передавати художній образ мовою образотворчого, музичного, театрального, літературного, хореографічного мистецтва, проявляти творче уявлення; формувати практичні вміння та навички: працювати з різними матеріалами, використовуючи різні техніки, підбирати відповідні засоби реалізації задуму; виховувати естетичну чутливість.

- Розвивати у дітей творчі художньо-естетичні здібності в різних видах діяльності. Забезпечити фізичне і психічне здоров’я дошкільника.

- Розвивати пізнавальні, естетичні і моральні якості, гнучкість і нешаблонність мислення, формувати загальну культуру дитини.

 

 

Статут

1. Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад №12 «Світлячок» загального розвитку (далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення Миргородської міської ради.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу, повна назва: Дошкільний навчальний заклад №12 «Світлячок» загального розвитку (скорочена назва: ДНЗ №12), Полтавська область, м. Миргород, вул. Озерна, 71.

1.3. Засновником дошкільного закладу є Миргородська міська рада.

Засновник (або уповноважений ним орган) здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.

1.7. Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;
 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • забезпечення соціальної адаптації дітей.

1.8. Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та цим Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 12 груп, 220 місць.

2.2. Групи комплектуються за одновіковими ознаками.

2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з 10.5 та 12 годинним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

від 2 до 3 років – до 15 осіб;

від 3 до 6-(7 )років – до 20 осіб;

в оздоровчий період – до 15 осіб.

2.6. Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснює його керівник упродовж календарного року. Для зарахування дитини до дошкільного закладу батькам необхідно надати: свідоцтво про народження дитини, медичну довідку про стан здоров’я дитини, документ для встановлення батьківської плати.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі за таких обставин:

 • хвороба дитини;
 • карантин;
 • санаторне лікування дитини;
 • відпустка батьків або осіб, які їх замінюють;
 • літній оздоровчий період (75 днів).
 • 2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, який унеможливлює її подальше перебування у дошкільному закладі цього типу;
 • якщо дитина відсутня в дошкільному закладі більше місяця без поважних причин
 • у разі несплати без поважних причин батьками (або особами, які їх замінюють) плати за харчування дитини протягом двох місяців.
 • 2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

2.10. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється наприкінці навчального року (травень-червень).

3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом року.

Вихідні дні — субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00год.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

- чергова група з 7.00 до 19.00год.

- решта груп з 8.30 до 18.00год.

4. Організація освітнього процесу в дошкільному закладі:

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня й закінчується 31 травня наступного року.

Оздоровчий період у дошкільному закладі триває з 1 червня по 31 серпня.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалює Педагогічна рада закладу, затверджує — керівник дошкільного закладу, погоджується з відділом освіти Миргородської міської ради.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Миргородською санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. У дошкільному закладі визначено українську мову навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується згідно з Державною Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» за редакцією О.Л. Кононко, затвердженою МОН України 21.03.08р. та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Програмою розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко» , навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.6. Дошкільний заклад організує освітній процес за таким пріоритетним напрямком:

 • художньо-естетичний
 • співпраця педагогів, батьків, вихованців

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі організується відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227.

5.2. У дошкільному закладі діє порядок забезпечення продуктами харчування, самостійно.

5.3. Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

5.4. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладанням продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі штатними медичними працівниками та лікарем дитячої поліклініки Миргородської ЦРЛ.

6.2. Медичний персонал проводить лікувально-профілактичні заходи, зокрема, обов’язкові медичні огляди, здійснює контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом і якістю харчування.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення медико-профілактичних заходів.